Reguleringsplan

Oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Statens Park ble formelt varslet i oktober 2019. Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle Statens Park som regionens mest attraktive kontorbydel. Ved å transformere dagens grå bildominerte arealer til ny bebyggelse og byrom, skal det legges til rette for urbane kvaliteter. Statens Park skal gjennom sin utforming og innhold ha en sterkere integrering i byen og være en styrking av sentrumsområdets kontor- og  næringstilbud. Det planlegges ikke for handel og service, ut over virksomheter som primært dekker områdets egne behov.

Planforslaget vil gi plass til langt flere kontorarbeidsplasser enn området har i dag, noe som vil bety en bedre utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur i denne delen av Tønsberg.

Planarbeidet skal foregå parallelt med Bane NOR sine utredninger for Vestfoldbanens fremtidige lokaliseringsvalg, og jernbanens arealbehov vil selvsagt ha forrang når det kommer til gjennomføring. Dette innebærer at tiltak etter reguleringsplanen for Statens Park, først vil kunne gjennomføres når jernbanens arealbruk er fastlagt.

For informasjon om gangen i reguleringssaken henvises til Tønsberg kommunes nettsider. Det er Asplan Viak, Tønsberg, som bistår Hemfosa som reguleringsarkitekt, mens MAD arkitekter står for skisseprosjekt/arkitektur.

Kontaktperson Asplan Viak: Christopher von Krogh, byplanlegger
922 02 322 / christopher.krogh@asplanviak.no

Status for planprosessen

Tønsberg kommune har på sine hjemmesider orientert om status i planprosessen for Statens Park. Hensikten med planen er å legge til rette for en videreutvikling av Statens Park med fortetting, transformasjon av grå arealer og styrking av områdets kvaliteter. Ved å tilføre bygg og byrom med urbane kvaliteter, bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter og forbedre eksisterende infrastruktur, skal området bli mer bymessig og attraktivt.

Les kommunens kunngjøring her:
https://www.tonsberg.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/…

Kommunens varsel om oppstart av detaljregulering kan du lese her:
https://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/plandialog/…

Se også lenke til kart og planinfo:
https://kart.tonsberg.kommune.no/GeoInnsyn/#?project=Tonsberg…